ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 «(ΓΚΠΔ)»

Η Παρούσα αφορά τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας https://www.ydrogios.gr καθώς και τους ασφαλιζομένους της Υδρογείου Α.Α.Α.Ε.

Εισαγωγή

Η YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εφεξής η «Εταιρεία», στο πλαίσιο παροχής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών υπηρεσιών της, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα απαραίτητα για τους σκοπούς εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.
Διατηρώντας υψηλά το αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες, συνεργάτες, εργαζομένους, τρίτους και εταίρους του επιχειρηματικού και ευρύτερου κοινωνικού της περιβάλλοντος, η Εταιρεία ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου όπως αυτό διαμορφώνεται μέσω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών, κανονισμών και κωδίκων δεοντολογίας που εγκρίνει ή εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
Σκοπός της Παρούσας Ενημέρωσης είναι σας εξηγήσει με σαφή, απλό, διαφανή και κατανοητό τρόπο τα μέσα και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τον προσήκοντα τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.
Σε κάθε περίπτωση αν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους εξής τρόπους:
1. Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:

Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72
Καλλιθέα Αττικής

2. Τηλεφωνικά : (+30) 210 9477 395

3. Email: dpo@ydrogios.gr

Σχέση της παρούσας Ενημέρωσης με όρους χρήσης και άλλες πολιτικές

Η παρούσα ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και ενσωματώνεται στους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά την ενημέρωση Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις. Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την παρούσα ενημέρωση, την Πολιτική Cookies και τους όρους χρήσης όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας.

Είδη Προσωπικών Δεδομένων

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, ΑΦΜ, Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
Β. ΔεδομέναΕπικοινωνίας Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ
Γ. Δεδομένα Πληρωμής Τραπεζικοί λογαριασμοί, IBAN
Δ. Δεδομένα Ασφάλισης Δίπλωμα Οδήγησης, Άδεια Κυκλοφορίας, και λοιπά  Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σας σύμβασης
Ε. Δεδομένα Διακανονισμού Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση αποζημίωσης σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά που σχετίζονται με αυτήν.
ΣΤ. Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Ιατρικές Πληροφορίες στα πλαίσια διακανονισμού αποζημίωσης σωματικών βλαβών
Ζ. Δεδομένα που αφορούν σε εκπαίδευση και εργασιακή κατάσταση (παρούσα ή παρελθοντική) Προϋπηρεσία, Τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις, ιδιότητα μέλους σε σύλλογο κλπ.
Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

1. Απευθείας από Εσάς
Όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας απευθείας στην εταιρική μας ιστοσελίδα ώστε να εκθέσετε τα αιτήματα σας, να λάβετε άλλες ενημερώσεις για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, να υποβάλλετε παράπονα  και να εκθέσετε το ενδιαφέρον σας για μελλοντική ένταξη σας στο δυναμικό μας, συλλέγουμε και διατηρούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς επίτευξης των αιτημάτων, των πληροφοριών, της επίλυσης των παραπόνων ή της βοήθειας  που ενδεχομένως χρειάζεστε. Σε αυτό το πλαίσιο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε, και τα οποία αποθηκεύονται ή και αξιολογούνται μόνο για το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται για την βέλτιστη εξυπηρέτηση και της επικοινωνίας μας μαζί σας.

2. Συλλογή με αυτοματοποιημένα μέσα
Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των κλικς, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies της Εταιρείας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε/περιορίσετε τη χρήση τους.

Όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies: https://www.ydrogios.gr/web/cookies-policy/

3. Συλλογή από το δίκτυο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της Εταιρείας
Με την αίτηση ασφάλισης που συμπληρώνετε και υποβάλλετε μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σας, δηλώνετε την πρόθεση σας για την μεταφορά του κινδύνου αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, πυρός, κατοικίας, προσωπικού ατυχήματος κλπ. στην Εταιρεία. Τα στοιχεία σας εφόσον είναι ακριβή, πλήρη και αληθή θα χρησιμοποιηθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο ώστε να συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης και να καθορισθεί το αναλογούν ασφάλιστρο.

Η υποχρέωση συμπλήρωσης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα / Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, των λοιπών στοιχείων και πληροφοριών, που σας ζητά η Εταιρεία στην Αίτηση ασφάλισης, αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης που βασίζεται στον ν. 2496/1997 (Ασφαλιστική Σύμβαση), το ν. 489/1976 (Υποχρεωτική ασφάλιση εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστική ευθύνη) και στο ν.4364/2016 (Φερεγγυότητα II).

Συνεπώς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να μην προχωρήσει στην σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης  σε περίπτωση που εναντιωθείτε στην ως άνω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή που προχωρήσετε σε υποβολή αναληθών/ ανακριβών, ελλιπών στοιχείων και πληροφοριών.

Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της να προβεί σε καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εφόσον εναντιώνεστε ή ανακαλείτε την συγκατάθεση σας (στις περιπτώσεις που έχει απαιτηθεί) για την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σας κάλυψης, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία απέναντι σας.

4. Συλλογή δεδομένων από πραγματογνώμονες/ λοιπούς συνεργάτες και τρίτους
Κατά την διάρκεια των ασφαλιστικών μας δραστηριοτήτων ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά δεδομένα ασφαλισμένων ή/ και τρίτων προσώπων από πραγματογνώμονες, ιατρούς, δικηγόρους, συνεργεία αυτοκινήτων,  τεχνικούς συμβούλους, Τραπεζών, δημοσίων και δικαστικών αρχών, ΥΣΑΕ, κέντρο πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου και λοιπούς Τρίτους.

Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η συλλογή των δεδομένων σας και ποια η νομική βάση επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο  για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς και με τη δέουσα νομική βάση:

Σκοπός Επεξεργασίας Επεξήγηση Νομική Βάση
Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης / Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης Όταν υποβάλλετε αίτηση ασφάλισης, είναι απαραίτητο να μας παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, για να διασφαλίσουμε ότι ικανοποιούμε τις ανάγκες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή/και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ζητήματα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών μας. Εκτέλεση της Σύμβασης (στην οποία περιλαμβάνεται το πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου πρίν από την σύναψη της σύμβασης
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας Διατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή της. Συγκατάθεση κατά το στάδιο πλοήγησης στην Ιστοσελίδα μας
Πρόληψη ασφαλιστικής Απάτης Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς διασφάλιση της αποτροπής της εξαπάτησης της Εταιρείας από πράξεις ή παραλείψεις του Υποκειμένου των δεδομένων που έχουν ως στόχο ή ως αποτέλεσμα π.χ. την υπερτιμολόγηση της απαίτησης της ασφαλιστικής αποζημίωσης, την εικονική απαίτηση της ασφαλιστικής αποζημίωσης ή τη δόλια πραγμάτωση της ασφαλιστικής περίπτωσης. Έννομο συμφέρον
Επεξεργασία που επιβάλλεται από το Νόμο Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικώς:

·      Τη Φορολογική Νομοθεσία

· Τη νομοθεσία για την αξιολόγηση του κινδύνου και της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (Ν.4364/2016, Φερεγγυότητα ΙΙ)

·  Το Ν. 489/1976 « Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

· Το Ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»

Συμμόρφωση με Νομική Υποχρέωση

 

Επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα

Η Εταιρεία δύναται να διενεργεί πράξεις επεξεργασίας των δεδομένων σας με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών με σκοπό την εκτίμηση του προφίλ κινδύνου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ο τελικός έλεγχος της αίτησης σας θα πραγματοποιείται πάντοτε από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Εταιρείας.
Επιπλέον προκειμένου να αποτρέψουμε περιστατικά απάτης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας και με αυτοματοποιημένα μέσα για να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε. Λήψη αποφάσεων βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένα μέσα δεν υφίσταται κατά τη διενέργεια ελέγχου ενδεχόμενης απάτης η οποία και διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Το τεχνολογικό δίκτυο της Υδρόγειου Ασφαλιστικής το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των ψηφιακών περιουσιακών της στοιχείων (servers, PCs, Data Bases, κλπ), το προσωπικό που έχει πρόσβαση σε αυτά (υπάλληλοι, πάροχοι, συνεργατών), προστατεύετε με τεχνικά μέσα όπως Τείχος Προστασίας “Firewall”, εργαλεία εντοπισμού κακόβουλων προγραμμάτων “Antivirus”, Intrusion Detection System (IDS), πρόγραμμα ελέγχου διαρροής πληροφοριών “email DLP”, κρυπτογράφηση απομακρυσμένης σύνδεσης – μεταδιδόμενης πληροφορίας – αποθηκευτικών μαγνητικών μέσων , περιορισμός πρόσβασης & χρήσης USB / CD / Disk Storage, κλπ, καθώς επίσης με οργανωτικά μέσα όπως εργασιακοί ρόλοι, διαχωρισμός καθηκόντων, εκπαίδευση προσωπικού, επιθεώρηση εσωτερικών & εξωτερικών εκλεκτών, διαδικασίες επιχειρησιακής συνέχειας & τεχνολογικής ανάκαμψης, κλπ. Επιπροσθέτως, με χρήση φυσικών μέτρων προστασίας όπως φύλαξη κτιρίου 7/24, Συναγερμός & ανίχνευση παραβίασης, κλπ.

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας / Αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης ή/και για υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου ή/και που αποστέλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας ενημερωτικά μηνύματα σε εσάς.

Περαιτέρω, πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο:

  • Αντασφαλιστικές εταιρείες, συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ιατροί, επιμελητές, δικηγόροι, πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι, διακανονιστές ζημιών.
  • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας, φροντίδας ατυχημάτων, και αερομεταφοράς τραυματιών.
  • Εταιρείες παροχής τεχνικής βοήθειας και αποκατάστασης ζημιών.
  • Δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς, εποπτικές ή ρυθμιστικές αρχές.

Όταν απαιτείται οι ως άνω αποδέκτες να λάβουν γνώση των δεδομένων σας, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι έχουν ληφθεί από πλευράς τους τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά  μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων σας και ότι τα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά και μόνο για τους  σκοπούς εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Εταιρεία.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών θα τα διατηρήσουμε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για διαφημιστικούς σκοπούς ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας σε οποιαδήποτε στιγμή.

Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων
Δικαίωμα Ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την συλλογή και την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Δικαίωμα Πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πληροφορίες από την Εταιρεία για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που σας  αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή όχι, καθώς και, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά με συνοπτικό, κατανοητό, διαφανή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.
Δικαίωμα Διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία να διορθώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
Δικαίωμα Διαγραφής Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, το αίτημα σας αυτό ενδέχεται να απορριφθεί.
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από την Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.
Δικαίωμα Εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη περίπτωσή σας (έννομο συμφέρον) και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται  να μην επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά σας  δεδομένα εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα στη φορητότητα Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στην Εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη Εταιρεία (νέο υπεύθυνο επεξεργασίας). Η Εταιρεία δεν δύναται να αντιταχθεί στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματος σας,  εκτός και αν προσβάλλονται τα δικαιώματα τρίτων προσώπων.
Δικαίωμα να ζητάτε ανθρώπινη επέμβαση Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (λήψη αποφάσεων για εσάς με τεχνολογικά μέσα και χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή), συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων» και να την υποβάλετε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα, χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας μας.

Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:
Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72
Καλλιθέα Αττικής
Τηλεφωνικά : (+30) 210 9477 395
Email: dpo@ydrogios.gr

 

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, ή πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, διατηρείτε το δικαίωμα σας να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr