Πλήρης και ανταγωνιστική ασφάλιση υπαίθριων ή οικιακών φωτοβολταϊκών.

  • Τα προγράμματα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων της Υδρογείου Ασφαλιστικής καλύπτουν ολοκληρωμένα την επένδυσή σας, τόσο κατά την περίοδο συναρμολόγησης / εγκατάστασης όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους.
  • Είναι ιδανικά για φωτοβολταϊκά εγκατεστημένα σε στέγες κατοικιών ή γραφείων καθώς και φωτοβολταϊκά πάρκα.
  • Παρέχεται πλήρης κάλυψη για ζημιές πυρός και άλλων κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου και σεισμού, μηχανικών βλαβών, απώλειας κερδών.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Απευθύνεται τόσο σε κατασκευαστές όσο και σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μονάδων – οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως- καθώς και φωτοβολταϊκών πάρκων.

Συνδυάζει την κάλυψη κατά παντός κινδύνου για ζημιές πάσης φύσεως στις εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης & Εγκατάστασης

Καλύπτονται οποιεσδήποτε απρόοπτες και ξαφνικές φυσικές απώλειες / υλικές ζημίες του έργου οι οποίες οφείλονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε αιτίες όπως:

Κεραυνό, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση.

Φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, οποιαδήποτε ηλεκτρική αιτία.

Κλοπή με διάρρηξη.

Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημίες ή/και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε τρίτους (π.χ. τραυματισμός ή θάνατος από ατύχημα, απώλειες ή ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων) και που σχετίζονται άμεσα με τις εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης της μονάδας.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του εργοδότη / κατασκευαστή της μονάδας προς τους εργαζομένους του στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος για σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτούς (π.χ. τραυματισμός, θάνατος από ατύχημα).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μονάδων εγκατεστημένων σε στέγες κατοικιών/γραφείων ή σε υπαίθριους χώρους.

Παρέχει πλήρη κάλυψη κατά πλήθους κατονομαζόμενων κινδύνων και, προαιρετικά, κάλυψη απώλειας κερδών.

Ασφάλιση Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων

Καλύπτονται ζημίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό της μονάδος από:

Πυρκαγιά, κεραυνό, πυρκαγιά από δάσος.

Ζημιές από καπνό.

Ευρεία έκρηξη.

Βραχυκύκλωμα.

Πτώση αεροσκαφών ή και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά.

Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων.

Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα.

Χιόνι, χαλάζι, παγετό, βάρος χιονιού.

Διάρρηξη σωληνώσεων παντός τύπου.

Σεισμό.

Τρομοκρατικές ενέργειες.

Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβάνεται και ο βανδαλισμός.

Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές.

Κλοπή συνεπείας διάρρηξης ή/και αναρρίχησης και ζημιές από κλοπή.

Καθίζηση – κατολίσθηση – ανύψωση εδάφους.

Τυχαία θραύση κρυστάλλων / πάνελ μη οφειλόμενη σε ελαττωματική τοποθέτηση ή ελαττωματικό εξοπλισμό εκ κατασκευής.

Αστική ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, θραύση ή διαρροή σωληνώσεων έναντι γειτονικών περιουσιών έως €50.000€.

Αποκομιδή ερειπίων έως 20% επί του ποσού της ζημιάς ανά γεγονός.

Έξοδα / αμοιβές αρχιτεκτόνων έως 20% επί του ποσού της ζημίας ανά γεγονός.

Έξοδα ελαχιστοποίησης και περιορισμού της καλυπτόμενης υλικής ζημίας έως 20% επί του ποσού της ζημίας ανά γεγονός.

Τυχαία θραύση πινακίδων /επιγραφών οι έως €2.000

Νεοαποκτηθείσα περιουσία (πάγια στοιχεία) στις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

Ζημιές στα ασφαλισμένα αντικείμενα από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής συμπεριλαμβανομένων των θερμών.

Αξία αντικατάστασης με καινούριο.

Υπερηχητικό κύμα (sonic boom) έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

Μη ηθελημένη υπασφάλιση έως 50% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου υλικών ζημιών.

Προαιρετική Κάλυψη - Ασφάλιση Απώλειας Κερδών

Καλύπτεται η απώλεια κερδών λόγω διακοπής της λειτουργίας της μονάδος ως συνέπεια επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου, με περίοδο αποζημίωσης 6 μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αφορά φωτοβολταϊκές μονάδες / πάρκα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη λειτουργία τους, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η δοκιμαστική λειτουργία και έχει γίνει σύνδεση της εγκατάστασης με τη ΔΕΗ.

Πρόκειται για ένα ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου που περιλαμβάνει την κάλυψη Μηχανικών Βλαβών, με επεκτάσεις πυρός και άλλων κινδύνων, Απώλειας Κερδών αλλά και αρκετά προσαρτήματα ώστε να απολαμβάνετε την πληρέστερη κάλυψη.

Υλικές Ζημιές με επεκτάσεις πυρός

Καλύπτεται οποιαδήποτε τυχαία, αιφνίδια και απρόβλεπτη φυσική απώλεια ή ζημιά συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του συμβολαίου Μηχανικών Βλαβών.

Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, παρέχονται οι καλύψεις:

Λανθασμένος σχεδιασμός – Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή εγγύησης ή συντήρησης) – Ελαττώματα χύτευσης – Λάθη συναρμολόγησης – Λανθασμένη εργασία – Κακοτεχνία – Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας – Λανθασμένος χειρισμός – Φυσική έκρηξη – Πλημμύρα – Σεισμός – Κατακλυσμός – Καθίζηση – κατολίσθηση εδάφους – Πτώση βράχων – Κλοπή με διάρρηξη

Επιπρόσθετα, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε τυχαία και απρόβλεπτη υλική ζημιά που προέρχεται από τους παρακάτω κινδύνους:

Πυρκαγιά – Κεραυνό – Πυρκαγιά από δάσος -Ευρεία έκρηξη -Πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων που πέφτουν από αυτά – Καπνό – Θύελλα – Καταιγίδα – Χιόνι – Παγετό – Χαλάζι – Κακόβουλες ενέργειες – Ζημιές κλέφτη – Πρόσκρουση οχήματος – Έξοδα κατεδάφισης & αποκομιδής συντριμμάτων έως 20% επί του ποσού της ζημιάς- Έξοδα και αμοιβές αρχιτεκτόνων – μηχανικών, έξοδα αδειών, έως 20% επί του ποσού της ζημιάς- Έξοδα περιορισμού και ελαχιστοποίησης της καλυπτόμενης ζημιάς – Αστική ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς – έκρηξης έως 50.000€ ανά γεγονός και συνολικά για όλη τη διάρκεια ασφάλισης – Προστασία υπασφάλισης έως 10% του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών – Όρος 72 ωρών

Απώλεια Κερδών

Καλύπτεται η απώλεια κερδών, συνεπεία άμεσης υλικής ζημιάς κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων που παρέχονται από το Τμήμα Ι – Υλικές Ζημιές με τις επεκτάσεις του, λόγω διακοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, εντός της περιόδου αποζημίωσης που ορίζεται στον Πίνακα Καλύψεων